ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Проект №BG16RFOP002-2.089-0250

Проект №BG16RFOP002-2.089-0250„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв.

за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се изпълнява по

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор

на проекти BG16RFOP002-2.089„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2

„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет

за растеж на МСП” и Приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“,Инвестиционен приоритет 6.1

„Улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от

COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво

възстановяване на икономиката“, управлявана от Министерство на икономиката.

Кратко описание на проекта:

Настоящата процедура е насочена към Осигуряването на оперативен капитал за българските

малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците

от пандемията COVID-19.

Ограниченията, наложени във връзка с борбата с разпространението на пандемията от COVID-19,

засягат икономическия сектор, които нямат ресурсите да продължат да функционират и

съществуват в подобна усложнена икономическа обстановка.

В изпълнение на проекта ще доведе до постигане на положителен ефект по отношение на

малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на

икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Цели на проекта:

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот

над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране

Начало: 24.08.2021г.

Край: 24.11.2021г.